skip to content
Primary navigation

MNsure yog dabtsi?

MNsure yog ib qhov chaw us luam uas Minnesota cov neeg yos yuav tau, muab piv rau lwm qhov thiab xaiv qhov kev pab them nqi kho mob uas ua tau raws li koj cov kev xav tau.

Tag nhro MNsure cov kev npaj pab kho mob muaj them rau cov kev kho mob xws li mus pw hauv tsev kho mob, cov kev pab thaum muaj xwm txheej ceev, kev pab rau thaum cev xeeb tub thiab thaum tau tus me nyuam tshiab, cov tshuaj kws kho mob sau ntawv mus yuav, kev tiv thaiv kab mob thiab kev noj qab nyob zoo, kev noj qab haus huv ntawm siab ntsws thiab kev kuaj qhov muag rau cov me nyuam.

MNsure cov kev npaj pab kho mob muaj cov kev tiv thaiv cov neeg tau txais kev kho mob. Luag tsis muaj cai txwv kev pov hwm rau koj vim koj twb muaj ib tug mob ua ntej los lawm, thiab tsis muaj cai yuav tsub tus nqi them kom siab dua rau koj vim koj qhov keeb kwm mob nkeeg. Nws tsis muaj qhov nyiaj dollar txwv tsis pub tshaj hauv lub xyoo los yog lub neej.

back to top