skip to content
Primary navigation

Bảng từ ngữ

Bảo hiểm y tế: Bảo hiểm sức khỏe là một hợp đồng giữa quý vị và công ty bảo hiểm có ghi rõ công ty bảo hiểm sẽ chi trả cho những khoản nào và quý vị sẽ phải trả bao nhiêu tiền nếu quý vị được chăm sóc y tế. Những chi tiết cụ thể này được gọi là “chương trình” bảo hiểm sức khỏe, “chính sách” hoặc “bảo hiểm.”

Khoản khấu trừ: Khoản khấu trừ của quý vị là số tiền quý vị sẽ trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe không phòng ngừa mỗi năm trước khi chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị bắt đầu chi trả. Thí dụ: nếu khoản khấu trừ của quý vị là $1,000, quý vị sẽ trả $1,000 trước khi chương trình của quý vị bắt đầu bao trả một số chi phí của quý vị. Sau khi quý vị trả toàn bộ số tiền khấu trừ trong năm hoặc “đủ số tiền khấu trừ của quý vị”, quý vị sẽ chia sẻ chi phí của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chương trình bảo hiểm của mình bằng cách trả đồng bảo hiểm.

Đồng trả: Một khoản tiền cố định, thường được trả vào thời điểm quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Số tiền có thể thay đổi tùy theo loại dịch vụ. Thí dụ, quý vị có thể trả $25 cho một lần khám bệnh tại văn phòng bác sĩ, $50 để gặp bác sĩ chuyên khoa và $10 cho mỗi đơn thuốc được mua.

Đồng bảo hiểm: Đồng bảo hiểm là phần quý vị chia sẻ chi phí của một dịch vụ chăm sóc sức khỏe được bảo hiểm. Quý vị chỉ bắt đầu trả tiền đồng bảo hiểm sau khi quý vị đã trả khoản khấu trừ cho chương trình bảo hiểm sức khỏe của mình. Đồng bảo hiểm được tính theo phần trăm của số tiền được phép bởi chương trình bảo hiểm cho dịch vụ này.

Thí dụ: nếu quý vị có chương trình đồng bảo hiểm 20%, thì một khi quý vị đã trả khoản khấu trừ của chương trình bảo hiểm sức khỏe của mình, quý vị sẽ trả 20% số tiền được phép cho các dịch vụ cho đến khi quý vị đạt mức tối đa của chi phí tự trả.

Chi phí tự trả: Chi phí tự trả là chi phí chăm sóc y tế mà quý vị có trách nhiệm trả; chương trình bảo hiểm của quý vị không trả chi phí này. Chi phí tự trả bao gồm các khoản khấu trừ, đồng bảo hiểm và đồng trả cho các dịch vụ được bảo hiểm, và tất cả các chi phí cho các dịch vụ không được chương trình của quý vị bao trả.

Tiền tự trả tối đa: Giới hạn chi phí tự trả mà quý vị phải trả mỗi năm cho các dịch vụ được bảo hiểm. Khi quý vị đạt đến số tiền này, bảo hiểm sức khỏe của quý vị sẽ bắt đầu chi trả 100% số tiền được phép.

Hãy nhớ rằng không phải tất cả các chi phí chăm sóc sức khỏe quý vị phải trả sẽ được tính vào giới hạn này. Thí dụ: giới hạn tự trả không bao gồm phí bảo hiểm hàng tháng của quý vị hoặc bất cứ khoản nào quý vị chi tiêu cho các dịch vụ không được chương trình của quý vị bao trả.

Phí bảo hiểm: Phí bảo hiểm của quý vị là số tiền quý vị trả hàng tháng cho công ty bảo hiểm sức khỏe của mình. Quý vị phải trả phí bảo hiểm của mình mỗi tháng ngay cả khi quý vị không sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong tháng đó.

Phí bảo hiểm của quý vị được dựa trên độ tuổi, địa điểm, việc sử dụng thuốc lá, tùy quý vị có chương trình bảo hiểm cá nhân hay gia đình, và mức độ bao trả của chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị (còn được gọi là mức kim loại). Phí bảo hiểm của quý vị không được tính vào khoản khấu trừ hàng năm của quý vị.

Tín thuế cho phí bảo hiểm: Một khoản tín thuế mà quý vị có thể đủ điều kiện để có thể làm giảm phí bảo hiểm hàng tháng của quý vị khi quý vị ghi danh vào một chương trình bảo hiểm sức khỏe tư qua MNsure.

Quý vị có thể sử dụng trước tất cả, một số hoặc không sử dụng khoản tín thuế nào để giảm phí bảo hiểm hàng tháng của mình. Thí dụ: Quý vị có thể chọn làm đơn xin tín thuế trước (tín thuế được ứng trước, hoặc "APTC") để giảm phí bảo hiểm hàng tháng của mình. Hoặc, quý vị có thể chọn đợi cho đến khi quý vị nộp thuế liên bang của mình để cộng tín thuế vào tiền hoàn thuế của quý vị.

Các lợi ích sức khỏe thiết yếu: Tất cả các chương trình MNsure đều bao gồm bảo hiểm cho các lợi ích sức khỏe thiết yếu (hoặc “EHB”) như các dịch vụ khẩn cấp, nhập viện, chăm sóc thai sản và trẻ sơ sinh, thuốc theo toa, thăm khám sức khỏe và khám ngừa bệnh, sức khỏe tâm thần và chăm sóc thị lực cho trẻ em.

Mức độ kim loại: Hầu hết các chương trình bảo hiểm có sẵn qua MNsure được phân loại thành bốn kim loại: đồng, bạc, vàng hoặc bạch kim. Mức kim loại được dựa trên cách quý vị và công ty bảo hiểm phân chia chi phí chăm sóc sức khỏe của quý vị. Với chương trình đồng, công ty bảo hiểm sẽ trả số tiền ít nhất và quý vị có thể chịu trách nhiệm cho một phần lớn hơn cho chi phí của mình; với các chương trình vàng và bạch kim, công ty bảo hiểm sẽ trả nhiều nhất và quý vị có thể chịu trách nhiệm cho một phần nhỏ hơn cho chi phí của mình.

Những chương trình bảo hiểm thảm họa cũng có sẵn cho một số người. Các chương trình bảo hiểm thảm họa có khoản khấu trừ cao và chi phí mỗi tháng của quý vị ít hơn so với chương trình đồng nhưng bao trả ít nhất khi quý vị cần được chăm sóc. Quý vị phải dưới 30 tuổi hoặc được miễn trừ vì khó khăn để mua một chương trình bảo hiểm thảm họa.

Dịch vụ ngừa bệnh: Chăm sóc sức khỏe định kỳ bao gồm khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe và tư vấn cho bệnh nhân để ngăn ngừa ốm đau, bệnh tật hoặc các vấn đề sức khỏe khác.

Nhà cung cấp: Một người hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc hoặc điều trị y tế. Thí dụ bao gồm các bác sĩ, nhà tâm lý học, nhà trị liệu vật lý, bệnh viện, phòng thí nghiệm, phòng khám và nhà thuốc.

Nhà cung cấp trong mạng lưới: Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà công ty bảo hiểm ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ cho các thành viên của mình.

Nhà cung cấp ngoài mạng lưới: Nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe không ký hợp đồng với công ty bảo hiểm.

back to top