skip to content
Primary navigation

Xav tau kev pab hloov daim ntawv pab them nqi kho mob Medical Assistance los yog MinnesotaCare?

Pab Nyiaj Txiag

Feem ntau ntawm cov pej xeem hauv lub xeev Minnesota es tau cuv npe rau MNsure yeej qhuas lis fais tau kev pab nyiaj txiag.

Thaum koj ua ntawv thov kev pab los ntawm MNsure thiab xaiv daim ntawv thov KOM TAU qhov kev pab nyiaj txiag, koj yuav paub tias daim ntawv kho mob twg yog daim koj qhuas lis fais rau thiab seb koj puas yuav tau nyiaj los pab them rau daim ntawv kho mob.

Kawm kom paub ntau dua txog pab nyiaj txiag

back to top