skip to content
Primary navigation

Yuav ua cas thiaj li tau daim ntawv pab them nqi kho mob tshiab

Muaj ib lub caij cuv npe tshwj xeeb (SEP) rau cov tib neeg es tsis tsim nyog tau daim ntawv kho mob Medical Assistance los yog MinnesotaCare lawm. Qhov no yog ib lub hwv tsam rau koj cuv npe rau daim ntawv kho mob es muaj tswv hu ua private health insurance, thiab koj yuav tsum tau ua kom sai li sai tau.

  1. Nyeem daim ntawv ceeb toom es MNsure tau xa tuaj rau koj hauv pais xab nis tuaj es hais tias koj qhuas lis fais rau qhov kev cuv npe tshwj xeeb thiab tsim nyog yuav daim ntawv kho mob es muaj tswv (kuj muaj ib lub npe hu ua qualified health plan)
    Kab lus ntawm hauv ntej ntawm daim ntawv ceeb toom no hais tias, “Txhob cia kom nrug lub caij nyoog es tsis muaj daim ntawv kho mob: Raus tes kiag hnub no kom muaj kev pab them nqi kho mob rau xyoo 2024.”
    Yog tias koj muab daim ntawv ceeb toom ua pawv lawm, hu rau MNsure lub chaw teb xov tooj ntawm 651-539-2099 (855-366-7873 sab nraum lub nroog ntxaib).
  2. Ua raws nraim li cov lus cob qhia kom paub ua nyob rau hauv daim ntawv ceeb toom. Nws yuav qhia koj cov kauj ruam yuav tau ua kom cuv tau npe thaum lub caij cuv npe tshwj xeeb.
  3. Koj yuav tsum tau xaiv ib daim ntawv kho mob (plan) ua ntej hnub xaus nyob rau hauv koj daim ntawv ceeb toom.
back to top