skip to content
Primary navigation

Trợ Giúp Tài Chính

Hầu hết các cư dân Minnesota đăng ký thông qua MNsure đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính.

Khi quý vị đăng ký thông qua MNsure và chọn đơn đăng ký CÓ hỗ trợ tài chính, quý vị sẽ biết mình hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm sức khỏe nào và liệu quý vị có thể nhận được bất kỳ hỗ trợ tài chính nào để chi trả cho bảo hiểm đó hay không.

Được ước tính nhanh để xem liệu quý vị có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính hay không dựa trên quy mô hộ gia đình và thu nhập của quý vị:

Quý vị sẽ tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện cho:

  • Các khoản tín dụng thuế làm giảm phí bảo hiểm hàng tháng cho các chương trình bảo hiểm y tế tư nhân
  • Giảm chia sẻ chi phí để giảm chi phí tự trả như khoản khấu trừ và đồng thanh toán
  • Bảo hiểm miễn phí hoặc chi phí thấp thông qua Hỗ Trợ Y Tế hoặc MinnesotaCare

Được ước tính nhanh để xem liệu quý vị có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính hay không dựa trên quy mô hộ gia đình và thu nhập của quý vị:

Nhận Trợ Giúp Miễn Phí

Quý vị có thể nhận trợ giúp miễn phí bằng ngôn ngữ ưa thích của mình từ một chuyên gia vào bất cứ lúc nào trong quá trình này.

back to top