skip to content
Primary navigation

Nhận Trợ Giúp Miễn Phí

Các chuyên gia của MNsure (“người hỗ trợ”) sẵn sàng trợ giúp!

Gọi 651-539-2099 hoặc 855-366-7873 để được trợ giúp về ngôn ngữ của quý vị hoặc để nhận thông tin liên lạc với một trợ lý được MNsure chứng nhận nói ngôn ngữ của quý vị.

Tại sao tôi nên sử dụng một Người hỗ trợ?

Làm việc với một người hỗ trợ (người trợ giúp hoặc đại lý) có thể giúp đơn giản hóa quy trình điền đơn và ghi danh vào một chương trình bảo hiểm. Người hỗ trợ thông thuộc quy trình và có thể hướng dẫn quý vị thực hiện tất cả các bước.

Nếu quý vị cho phép chính thức, một người hỗ trợ có thể điền và nộp đơn ghi danh cho quý vị. Họ cũng có thể giúp quý vị lực chọn một chương trình bảo hiểm, áp dụng bất cứ khoản tín thuế nào mà quý vị có thể đủ điều kiện, và ghi danh quý vị vào một chương trình bảo hiểm.

Quý vị vẫn có trách nhiệm trả lời bất cứ thông báo nào quý vị nhận được và trả bất cứ khoản phí bảo hiểm nào có thể được yêu cầu để bắt đầu hoặc tiếp tục bảo hiểm của quý vị.

Tôi nên sử dụng một Người trợ giúp hay một Đại lý?

Giúp đỡ bởi Người trợ giúp

Các Người trợ giúp được chứng nhận MNsure là các chuyên gia được đào tạo tại các tổ chức cộng đồng đáng tin cậy của địa phương. Quý vị có thể sử dụng một Người trợ giúp để giúp quý vị điền đơn và ghi danh vào chương trình bảo hiểm. Họ cũng có thể giúp gia hạn bảo hiểm, báo cáo các thay đổi đối với tài khoản của quý vị và cung cấp thông tin ghi danh theo dõi.

Người trợ giúp thông thuộc với việc ghi danh Medical Assistance và MinnesotaCare cho những người Minnesota có lợi tức thấp. Người trợ giúp có thể giúp quý vị ghi danh vào một chương trình bảo hiểm tư và cung cấp giáo dục cơ bản về bảo hiểm, nhưng họ không thể khuyên quý vị trong việc chọn một chương trình bảo hiểm tư, không giống như những đại lý.

Một số người trợ giúp được chứng nhận để giúp các cá nhân ghi danh vào một chương trình hỗ trợ insulin.

Các dịch vụ từ các người trợ giúp được MNsure chứng nhận luôn luôn miễn phí.

Xem bản đồ (PDF) để tìm một tổ chức phục vụ khu vực của quý vị.

Giúp đỡ bởi một Đại lý

Đại lý là các chuyên gia bảo hiểm được cấp phép bởi tiểu bang Minnesota và được chứng nhận bởi MNsure, là những người giúp đỡ trong việc ghi danh và có thể giới thiệu các chương trình bảo hiểm.

Các đại lý được MNsure chứng nhận giúp quý vị hiểu các lựa chọn bảo hiểm của mình và có thể khuyên quý vị về việc chọn một chương trình bảo hiểm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của quý vị. Họ có thể giúp quý vị trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Các công ty bảo hiểm sức khỏe thường trả tiền cho các đại lý trong việc ghi danh vào các chương trình bảo hiểm sức khỏe tư. Một số đại lý có thể chỉ có thể bán các chương trình bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm sức khỏe cụ thể.

Dịch vụ từ hầu hết các đại lý được MNsure chứng nhận là miễn phí. Các đại lý phải cho quý vị biết trước nếu họ tính phí, và bao nhiêu.

Trung tâm Ghi danh bởi Đại lý: Các trung tâm ghi danh là những địa điểm thuận tiện trong khu vực, nơi quý vị có thể nhận được sự trợ giúp miễn phí từ các đại lý được chứng nhận bởi MNsure.

Xem bản đồ (PDF) của các trung tâm ghi danh bởi đại lý MNsure.

back to top