skip to content
Primary navigation

2. Nrhiav cov ntaub ntawv es Tej Zaum Koj Yuav Tsum Muaj

Thaum koj ua ntawv thov kom tau daim ntawv kho mob los ntawm MNsure, koj yuav tsum tau muaj ib co ntaub ntawv qhia txog koj thiab koj tsev neeg, nrog rau daim ntawv kho mob es koj muaj tam sim no. Koj yuav tsum tau qhia txog cov nyiaj khwv tau ntawm koj tsev neeg yog tias koj siv daim ntawv thov KOM TAU nyiaj pab. Siv daim ntawv teev qhia cov ntaub ntawv es koj yuav tsum tau muaj hauv qab no los pab koj nrhiav cov ntaub ntawv thov koj ua ntawv thov.

 • Tus lej Social Security rau ib tug neeg twg es ua ntawv thov
 • Cov hnub yug ntawm txhua tus neeg nyob hauv koj lub tsev (tsis yog tias rau cov es ua ntawv thov nkaus xwb)
 • Daim Npav tsav tsev, daim npav Tribal ID los yog lwm daim npav ID
 • Rau cov neeg tsis yog Xam-Xaj: Daim Npav Ntsuab los yog lwm daim ntawv qhia txog nyob teb chaws Meskas (immigration documents)
 • Daim se 1040 tax rau ib tug neeg es ua ntawv thov
 • Ob daim tw tshev nyuam qhuav tau rau ib tug neeg es ua ntawv thov
 • Cov ntaub ntawv rau lwm yam es tau txais nyiaj (nyiaj social security, nyiaj poob hauj lwm, ua hauj lwm rau tus kheej, etc.) rau ib tug neeg twg es ua ntawv thov
 • Daim ntawv W2 los yog tus lej ua se Employer Tax ID Number (EIN) rau ib tug neeg twg es ua ntawv thov
 • Lub chaw ua hauj lwm lub chaw nyob thiab cov ntaub ntawv kom tiv tauj tau rau ib tug neeg twg es ua ntawv thov
 • Cov ntaub ntawv qhia txog daim ntawv kho mob es muaj tom chaw ua hauj lwm es muaj rau rau ib tug neeg es ua ntawv thov (txawm tias tsis muaj ib tug neeg hauv koj tsev neeg es cuv npe rau)

Xam Xaj Meskas thiab Kev Nyob Rau Teb Chaws Meskas Zoo Li cas (Citizenship and Immigration Status)

Koj tsis tas yuav tsum kom yog Xam Xaj Meskas mas thiaj li qhuas lis fais rau daim ntawv kho mob los ntawm MNsure. Cov pej xeem nyob hauv lub xeev Minnesota es nyob hauv lub teb chaws Meskas yam raug cai yeej tsim nyog tau kev pab. Nyeem txog cov kev txiaj ntsim rau cov neeg nyob rau teb chaws meskas (immigration): KEV TOS TXAIS KEV PAB CUAM NYIAJ TXIAG PUAS MUAJ FEEM TXOG KOJ? (PDF).

Muab cov ntaub ntawv qhia txog tias koj yog xam xaj thiab qhov koj nyob rau teb chaws meskas zoo li cas mas nyob ntawm koj yeem qhia xwb. Yog tias koj xaiv qhov es tsis qhia cov ntaub ntawv txog tias koj yog xam xaj thiab qhov koj nyob rau teb chaws meskas zoo li cas, nws kuj yuav muaj kev cuam tshuam rau koj qhov kev tsim nyog tau kev pab.

 • Cov neeg nyob hauv koj lub tsev es tsis ua ntawv thov kom tau daim ntawv kho mob tabsis ho muab teev rau daim ntawv thov tsis tas yuav tsum qhia txog tias koj yog xam xaj thiab qhov koj nyob rau teb chaws meskas zoo li cas. Qhov no suav nrog cov niam thiab txiv es muaj npe teev rau hauv daim ntawv thov kev pab kom tsuas tau daim ntawv kho mob pab them nqi rau lawv cov menyuam xwb.
 • Rau daim ntawv pab them nqi kho mob Medical Assistance, qhia txog seb nyob teb chaws Meskas nov zoo li cas mas tsis tas kom yuav tsum tau qhia yog tias tsuas ua ntawv thov kom tau daim ntawv kho mob thaum lub cai kub ntxhov es ti tes ti taw, los yog xeeb tub hauv plab thiab nyob hauv lub teb chaws Meskas.

Cov ntaub ntawv txhawb tias nyob teb chaws Meskas zoo li cas

Yog tias nug kom koj nrhiav cov ntaub ntawv kom paub meej txog seb koj nyob hauv teb chaws Meskas li cas, koj yuav tsum tau nrhiav ib daim qauv ntaub ntawv ntawm ib daim los yog ntau daim ntawm cov ntaub ntawv hauv qab no thiab hnub vas thib es koj nkag rau hauv teb chaw Meskas.

 • DS2019 (daim ntawv pov thawj txog kev tsim nyog tuaj txawv teb chaws (J-1) status)
 • I-20 (daim ntawv pov thawj txog kev tsim nyog rau cov neeg txawv teb chaws (F-1) tuaj kawm ntawv status)
 • I-327 (daim ntawv tso cai kom rov qab tuaj tau)
 • I-551 (daim ntawv tso cai rau nyob los yog "Daim npav Ntsuab")
 • I-571 (daim ntawv tso cai rau neeg tawg rog mus ncig teg chaws)
 • I-688 (daim npav ntsuab pub nyob xuaj qhaus)
 • I-688A (daim npav tso cai pub ua hauj lwm)
 • I-688B (daim ntawv tso cai pub ua hauj lwm)
 • I-766 (daim npav tso cai pub ua hauj lwm)
 • I-94 (daim ntawv keeb kwm qhia thaum tuaj txog/rov qab tawm mus hauv teb chaws)
 • I-94 (daim ntawv keeb kwm qhia thaum tuaj txog/rov qab tawm mus hauv teb chaws) nyob rau daim passport txawv teb chaws es tsis muaj hnub tas kas nuv
 • Lub cuab yeej es nyeem tau daim visa xuaj qhaus/I-551 ntawm ib hom lus
 • Daim ntawv pov thawj yog Xam Xaj
 • Lub thwj ntaus xuaj qhaus I-551 stamp nyob rau daim passport txawv teb chaws es tsis muaj hnub tas kas nuv
 • Lwm daim: Piv txwv ntawm lwm daim ntaub ntawv muaj xws li:
  • Lub hoob kas ntawm Neeg Tawg Rog mus nyob txawv teb chaws (Office of Refugee Resettlement)
  • Daim ntawv qhia tias muab tuav cia es tsis muab xa rov qab
  • Daim ntawv sau tuaj ntawm cov thawj tswj kom tshem tawm qhov es muab xa rov qab los ntawm lub tuam tsev Department of Homeland Security
  • Daim ntawv I-360 Prima Facie Determinations es qhia tias lub hoob kas tau txais daim ntawv thov tso cai rau nyob lawm

HealthCare.gov muaj cov ntaub ntawv qhia ntau dua txog immigration document types, suav nrog rau yuav mus nrhiav tus lej alien number qhov twg ntawm ib daim ntawv twg (lus Askiv thiab lus Mev).

Daim ntawv kho mob-tom hauj lwm  

Thaum koj ua ntawv thov mus rau MNsure thiab xaiv ua daim ntawv thov kev pab KOM TAU nyiaj pab, koj yuav qhia txog cov ntaub ntawv es qhia txog daim ntawv kho mob los ntawm txoj hauj lwm es muaj rau koj los yog rau lwm tau neeg nyob hauv koj lub tsev, txawm tias tsis muaj ib tug neeg ntawm koj lub tsev cuv npe rau. Muaj daim ntawv kho mob tom hauj lwm kuj yuav muaj kev cuam tshuam rau koj qhov kev tsim nyob tau txais nyiaj pab.

Nug kom koj lub chaw ua hauj lwm pab koj ua daim ntawv DAIM NTAWV NTXIV A Kev Them Nqi Kho Mob los sis tej Hauj Lwm (PDF) kom thiaj li nrhiav tau cov ntaub ntawv koj yauv tsim muaj kom ua tiav daim ntawv thov kev pab rau MNsure.

back to top