skip to content
Primary navigation

Được Bảo Hiểm

Quý vị có thể đăng ký vào bất kỳ thời điểm nào trong năm để xem liệu quý vị có thể sử dụng MNsure để đăng ký bảo hiểm y tế hay không. Quý vị cũng sẽ tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính để giúp chi trả cho bảo hiểm hay không.

Quý vị có thể đăng ký vào thời gian nào trong năm tùy thuộc vào loại bảo hiểm mà quý vị đủ điều kiện tham gia. Xem Khi nào Đăng Ký.

Quý vị có thể nhận trợ giúp miễn phí bằng ngôn ngữ ưa thích của mình từ một chuyên gia vào bất cứ lúc nào trong quá trình này.

Nộp hồ sơ lần đầu? Dưới đây là các bước cơ bản:

1. So sánh và ước tính để xem liệu quý vị có đủ điều kiện nhận trợ giúp tài chính hay không

2. Thu thập thông tin

3. Tạo một tài khoản và làm đơn đăng ký

4. Đăng ký

back to top