skip to content
Primary navigation

3. Tạo một Tài Khoản Và Làm đơn đăng ký

Tạo một Tài Khoản

Tạo một tài khoản MNsure bằng cách nhập một số thông tin cơ bản, như tên, địa chỉ và địa chỉ email của quý vị.

 • Quý vị sẽ được hỏi một số câu hỏi "nhận dạng" dựa trên báo cáo tín dụng của quý vị. Những câu hỏi này xác minh danh tính của quý vị và ngăn người khác tạo tài khoản dưới tên của quý vị. Nếu danh tính của quý vị không thể được xác minh trực tuyến, quý vị sẽ thấy một thông báo cho quý vị biết phải làm gì tiếp theo.
 • Chọn tên người dùng và mật khẩu.
 • Khi tài khoản của quý vị được tạo, quý vị có thể bắt đầu làm đơn đăng ký trực tuyến của mình ngay lập tức bằng cách nhấp vào "Sign In/Đăng Nhập.

Chọn một đơn đăng ký MNsure

Đơn đăng ký CÓ Hỗ Trợ Tài Chính

 • Sử dụng đơn đăng ký này để xem quý vị đủ điều kiện cho loại bảo hiểm nào. Đơn đăng ký này kiểm tra thu nhập hộ gia đình của quý vị và các thông tin khác để xác định quý vị đủ điều kiện nhận bảo hiểm nào và liệu quý vị có thể nhận được bất kỳ trợ giúp tài chính nào để chi trả cho bảo hiểm đó hay không. Quý vị sẽ tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện cho:
  • Các khoản tín dụng thuế làm giảm phí bảo hiểm hàng tháng cho các chương trình bảo hiểm y tế tư nhân
  • Giảm chia sẻ chi phí để giảm chi phí tự trả như khoản khấu trừ và đồng thanh toán
  • Bảo hiểm miễn phí hoặc chi phí thấp thông qua Hỗ Trợ Y Tế hoặc MinnesotaCare
 • Sử dụng đơn đăng ký này để áp dụng cho bất cứ ai trong hộ gia đình của quý vị.
 • Quý vị có thể đăng ký ngay cả khi quý vị hoặc con quý vị đã có bảo hiểm y tế. Quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm miễn phí hoặc chi phí thấp.

Những người bao gồm trên đơn đăng ký này: Để nhận được sự trợ giúp tài chính chính xác, quý vị phải bao gồm tất cả các thành viên trong gia đình mình, ngay cả khi họ không muốn có bảo hiểm y tế.

Phiên bản giấy của đơn đăng ký CÓ trợ giúp tài chính (PDF) cũng có sẵn. Nếu quý vị sử dụng đơn đăng ký trên giấy và hội đủ điều kiện để mua một chương trình sức khỏe tư nhân, quý vị sẽ không thể chọn chương trình sức khỏe của mình ngay lập tức. Vì điều này, chúng tôi đặc biệt khuyến khích quý vị đăng ký trực tuyến.

Đơn đăng ký KHÔNG CÓ Hỗ Trợ Tài Chính

 • Sử dụng đơn đăng ký này để xem quý vị có đủ điều kiện mua bảo hiểm y tế tư nhân thông qua MNsure hay không.
 • Sử dụng đơn đăng ký này nếu quý vị không muốn trợ giúp tài chính và muốn trả trọn giá cho một chương trình y tế tư nhân. (đơn đăng ký này không yêu cầu quý vị cung cấp thông tin về thu nhập.)
 • Sử dụng đơn đăng ký này để áp dụng cho bất cứ ai trong hộ gia đình của quý vị.

Những người bao gồm trong đơn đăng ký này: chỉ những người trong hộ gia đình của quý vị muốn có bảo hiểm y tế.

Phiên bản giấy của đơn đăng ký KHÔNG CÓ hỗ trợ tài chính (PDF) cũng có sẵn. Nếu quý vị sử dụng đơn đăng ký trên giấy và hội đủ điều kiện để mua một chương trình sức khỏe tư nhân, quý vị sẽ không thể chọn chương trình sức khỏe của mình ngay lập tức. Vì điều này, chúng tôi đặc biệt khuyến khích quý vị đăng ký trực tuyến.

Đơn đăng ký cho Một Số Quần Thể Nhất Định

Sử dụng đơn đăng ký này trong những trường hợp đặc biệt khi không thể xác định tính hội đủ điều kiện của quý vị trực tuyến thông qua MNsure. Chỉ sử dụng đơn đăng ký này nếu ít nhất một trong những điều sau đây là đúng:

 • tất cả các ứng viên từ 65 tuổi trở lên
 • tất cả những người nộp đơn chỉ yêu cầu trợ giúp về chi phí Medicare
 • tất cả các ứng viên là trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng
 • tất cả những người nộp đơn từ 21 tuổi trở lên, không có người phụ thuộc và có bảo hiểm Medicare
 • tất cả những người nộp đơn đang nhận Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI)
 • tất cả các ứng viên đang nộp đơn đăng ký Hỗ Trợ Y Tế cho Người Khuyết Tật có Việc Làm (MA-EPD)

Phiên bản giấy của đơn đăng ký cho một số nhóm nhất định Đơn xin dành cho một số nhóm dân số (PDF) cũng có sẵn.

back to top