skip to content
Primary navigation

Kom tau daim ntawv kho mob pab them nqi

Koj yeej ua tau daim ntawv thov lub sij hawm twg los tau ntawm lub xyoo ntawd seb koj siv puas tau MNsure los cuv npe kom tau daim ntawv pab them nqi kho mob. Koj yeej yuav paub tias seb koj puas qhuas lis fais rau kev pab nyiaj txiag los pab koj them daim ntawv kho mob.

Lub sij hawm twg ntawm lub xyoo es koj thiaj li cuv tau npe kuj nyob ntawm seb hom kev pab twg ntawm daim ntawv kho mob pab koj them es koj qhuas lis fais rau. Saib Thaum twg mam cuv npe.

Koj yeej nrhiav tau kev pab dawb ntawm hom lus koj xum hais es pab los ntawm cov kws lub sij hawm twg los tau thaum ua qhov txheej txheem no.

Ua ntawv thov thawj zaug? Nov yog cov kauj ruam:

back to top