skip to content
Primary navigation

Pab Nyiaj Txiag

Feem ntau ntawm cov pej xeem hauv lub xeev Minnesota es tau cuv npe rau MNsure yeej qhuas lis fais tau kev pab nyiaj txiag.

Thaum koj ua ntawv thov kev pab los ntawm MNsure thiab xaiv daim ntawv thov KOM TAU qhov kev pab nyiaj txiag, koj yuav paub tias daim ntawv kho mob twg yog daim koj qhuas lis fais rau thiab seb koj puas yuav tau nyiaj los pab them rau daim ntawv kho mob.

Koj yuav paub seb koj puas qhuas lis fais rau:

  • Cov qhab nes se (tax credits) uas txo cov nqi them txhua hli rau cov nqi them txhua hlu rau daim ntawv kho mob es muab tswv (private health insurance plans).
  • Txo qhov es sib pab them hu ua (Cost-sharing reductions) kom txo kom qis qhov tau them ntawm tus kheej xws li qhov deductibles los yog pab them nrog daim ntawv kho mob.
  • Pub dawb los yog qhov nqi txo qis zog rau daim ntawv kho mob rau Medical Assistance los yog MinnesotaCare.

Kom tau ib qho es kwv yees seb koj puas qhuas lis fais kom tau nyiaj pab raws li koj tsev neeg es coob npaum cas thiab cov nyiaj es khwv tau:

Kom Tau Kev Pab Dawb

Koj yeej nrhiav tau kev pab dawb ntawm hom lus koj xum hais es pab los ntawm cov kws lub sij hawm twg los tau thaum ua qhov txheej txheem no.

back to top