skip to content
Primary navigation

Cần Trợ Giúp Thay Thế Hỗ Trợ Y Tế hoặc MinnesotaCare?

Sau ba năm tạm dừng, Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Minnesota (DHS) đã khởi động lại việc gia hạn tình trạng hội đủ điều kiện hàng năm cho các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Khi gia hạn của quý vị diễn ra, quý vị có thể phát hiện ra rằng mình không còn hội đủ điều kiện nhận Hỗ Trợ Y Tế hoặc bảo hiểm MinnesotaCare.

Nếu quý vị mất bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, quý vị có thể hội đủ điều kiện mua bảo hiểm y tế tư nhân — và nhận trợ giúp tài chính để giảm chi phí — thông qua MNsure.

Tôi nhận được thông báo cho biết tôi không còn hội đủ điều kiện nhận Hỗ Trợ Y Tế hoặc MinnesotaCare nữa

Trợ giúp miễn phí có sẵn. MNsure có thể giúp quý vị chuyển đổi êm thắm từ Hỗ trợ Y tế hoặc MinnesotaCare sang một chương trình bảo hiểm y tế tư nhân.

Đừng chờ đợi! Quý vị có một thời gian giới hạn để đăng ký một chương trình sức khỏe tư nhân.

Làm thế nào để có được bảo hiểm mới

Tôi không chắc chắn về việc gia hạn tình trạng hội đủ điều kiện nhận Hỗ Trợ Y Tế hoặc MinnesotaCare của mình

Truy cập trang web của DHS để biết thông tin quan trọng về việc gia hạn Hỗ Trợ Y Tế hoặc MinnesotaCare của quý vị, chẳng hạn như:

  • Cách báo cáo các thay đổi về địa chỉ và số điện thoại của quý vị, để gia hạn của quý vị đến được với quý vị 
  • Khi nào cần gia hạn hội đủ điều kiện của quý vị
  • Làm thế nào để chuẩn bị cho sự đổi mới của quý vị
  • Nơi nhận câu trả lời cho câu hỏi của quý vị về gia hạn

Đi đến DHS

Luôn được bảo hiểm cho sức khỏe và sự an tâm của quý vị

Bảo hiểm sức khỏe cung cấp dịch vụ chăm sóc thường xuyên, phòng ngừa cho quý vị và gia đình quý vị để giữ gìn sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật. Hóa đơn y tế là nguyên nhân phổ biến dẫn đến phá sản và có thể lên tới hàng triệu đô la. Bảo hiểm y tế có chất lượng bảo vệ cho quý vị và gia đình quý vị khỏi gánh nặng tài chính suốt đời nếu tai nạn hoặc bệnh tật xảy ra.

back to top