skip to content
Primary navigation

Kom muaj daim ntawv kho mob them nqi

Qhia txog tej yam Hloov los yog Kho Kom Yog

Ceev kom koj tus account kom muaj cov ntaub ntawv qhia tshiab – qhia tej yam hloov tam sim ntawd!

Nws tseem ceeb es koj yuav tsum tau ceev koj tus MNsure account kom muaj cov ntaub ntawv qhia tshiab yog tias muaj tej yam hloov hauv koj lub tsev neeg. Tej yam nov kuj muaj xws li lub chaw nyob tshiab, kev hloov ntawm nyiaj txiag khwv tau los yog hloov qhov tsev neeg coob los tsawg dua. Nov yog vim li cas:

  • Kom paub es cov ntaub ntawv ceeb toom thiab cov ntawv foos thiaj li muab xa tau mus rau lub chaw nyob es yog. 
  • Qhov nyiaj es koj qhuas lis fais pab rau koj kuj yuav nce siab zog los yog qis dua.
  • Tej zaum koj kuj yuav qhuas lis fais hloov daim ntawv kho mob.
  • Koj daim ntawv kho mob tej zaum yuav tsis muaj rau koj lawm vim yog koj khiav mus nyob rau ib thaj chaw tshiab.

Thaum twg thiab yuav qhia kev hloov li cas nyob ntawm seb koj muaj daim ntawv kho mob muaj tswv, los ntawm tsoom fwv es thov mus rau Medical Assistance los yog MinnesotaCare, los yog ob qhov:

Daim ntawv kho mob muaj tswv pab them cov kev kuaj mob twg

Hu rau MNsure ntawm 651-539-2099 los yog 855-366-7873 kom tau kev pab ntawm hom lus koj hais.

Daim ntawv kho mob Medical Assistance los yog MinnesotaCare

  • Yog tias txhua tus neeg nyob hauv koj tsev neeg tau txais daim ntawv kho mob MinnestoaCare, hu rau tus xov tooj MinnesotaCare Information Line ntawm 651-297-3862 los yog 800-657-3672.
  • Yog tias ib tug neeg twg nyob hauv koj tsev neeg tau txais daim ntawv kho mob Medical Assistance, hu rau koj lub zos county los yog tribal office.

Ob qho tib si

Yog tias koj lub tsev neeg muaj ob daim ntawv kho mob muaj tswv thiab los ntawm tsoom fwv, hu rau MNsure ntawm 651-539-2099 los yog 855-366-7873 kom tau kev pab ntawm hom lus koj hais.

Rov tauj daim ntawv kho mob tshiab

Yog tias koj yuav rov tauj daim ntawv kho mob koj muaj tam sim nov kuj nyob ntawm seb daim ntawv kho mob pab them nqi twg koj muaj:

Rov tauj daim ntawv kho mob muaj tswv (private) tshiab

Rov tauj daim ntawv kho mob muaj tswv (private) ntxiv kuj tshwm sim ib xyoos ib zaug thaum lub caij qhib rau cuv npe. Xyuas cov ntawv xa tuaj rau koj, yuav muaj kev ceeb toom qhia txog cov kauj ruam koj yuav tau ua thiaj li tauj tau daim ntawv kho mob muaj tswv (private) ntxiv rau xyoo tom ntej no.

Rov tauj daim ntawv kho mob Medical Assistance los yog MinnesotaCare tshiab

Yog tias koj muaj daim ntawv kho mob Medical Assistance los yog MinnesotaCare coverage, lub tuam tsev Department of Human Services (DHS) yuav tsum rov qab txiav txim txog qhov kev tsim nyog ib xyoos twg ib zaub seb koj puas tseem tsim nyog tau daim ntawv kho mob pab them nqi. Qhov txheej txheem no hu ua rov tauj daim ntawv kho mob tshiab.

Mus saib lub vas sab ntawm DHS kom paub ntau dua txog yuav tauj daim ntawv kho mob tshiab li cas.

Hom ntawv kho mob pab them nqi rau hom kho mob twg yog hom kuv muaj? 

Medical Assistance them nqi rau cov Pej xeem hauv lub xeev Minnesota es khwv tau nyiaj tsawg, suav nrog rau cov menyuam thiab cov poj niam es xeeb tub hauv plab, nrog rau cov neeg es xiam oos qhab. Yog tias koj tab tom muaj daim ntawv kho mob Medical Assistance, koj tsis tas them qhov nqi txhua lub hlis. Tej zauj koj kuj yuav them ib qho nqi me me rau tej qhov kev kho mob, feem ntau li ntawm $1 thiab $3.

MinnesotaCare them nqi rau cov Pej xeem hauv lub xeev Minnesota es khwv tau nyiaj tsawg es tsis tsim nyob tau txais daim ntawv kho mob Medical Assistance. Yog tias koj tab tom muaj daim ntawv kho mob MinnesotaCare, koj kuj yuav tau them ib qho nqi rau daim ntawv txhua hli raws li koj qhov nyiaj khwv tau thiab seb koj tsev neeg coob npaum li cas.

Daim ntawv kho mob Medical Assistance thiab MinnesotaCare yog pab dawb thiab daim ntawv kho mob los kuj them tus nqi tsawg rau cov pej xeem hauv lub xeev Minnesota. Lawv yog cov kev pab los ntawm tsoom fwv es tswj los ntawm lub tuam tsev Department of Human Services (los yog DHS).

Saib seb yog tias koj tab tom muaj daim ntawv them nqi kho mob rau ib qho program hauv qab no, saib rau ntawm koj tus lej ntawm daim npav member ID. Nws yuav tsum hais tias “Minnesota Health Care Programs.”

Daim ntawv kho mob muaj tswv pab them nqi (private) yog daim ntawv kho mob muab los ntawm cov tuam txhab muag daim ntawv kho mob. Yog tias koj tab tom muaj daim ntawv kho mob muaj tswv (private), tej zaum koj yuav tau them ib qho nqi txhua lub hlis. Tej zaum koj kuj yuav tsum tau nrog ib tug neeg muag daim ntawv kho mob tham kom xaiv tau ib daim, thiab koj kuj yuav tau xaiv daim es yog theem xws li “bronze,” “silver,” los “gold.”

back to top