skip to content
Primary navigation

Vẫn Được Bảo Hiểm

Báo Cáo Các Thay Đổi hoặc Chỉnh Sửa

Luôn cập nhật tài khoản của quý vị - báo cáo các thay đổi ngay lập tức!

Điều quan trọng là phải cập nhật tài khoản MNsure của quý vị nếu bất kỳ thông tin nào về hộ gia đình của quý vị thay đổi. Điều đó có thể bao gồm địa chỉ mới, thay đổi về thu nhập của quý vị hoặc thay đổi về quy mô gia đình của quý vị. Đây là lý do tại sao:

  • Để các thông báo và mẫu được gửi đến đúng địa chỉ.
  • Số tiền hỗ trợ tài chính mà quý vị đủ điều kiện nhận có thể tăng hoặc giảm.
  • Quý vị có thể đủ điều kiện để chuyển đổi kế hoạch.
  • Kế hoạch của quý vị có thể không khả dụng nếu quý vị đã chuyển đến một khu vực khác.

Khi nào và làm thế nào để báo cáo các thay đổi tùy thuộc vào việc quý vị có bảo hiểm tư nhân, bảo hiểm chương trình công cộng thông qua Hỗ Trợ Y Tế hoặc MinnesotaCare hay cả hai:

Bảo Hiểm Tư Nhân

Hãy gọi cho MNsure theo số 651-539-2099 hoặc 855-366-7873 để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị.

Hỗ Trợ Y Tế hoặc MinnesotaCare

  • Nếu mọi người trong hộ gia đình của quý vị nhận được MinnesotaCare, hãy gọi cho Đường Dây Thông Tin MinnesotaCare theo số 651-297-3862 hoặc 800-657-3672.
  • Nếu bất kỳ ai trong hộ gia đình của quý vị có Hỗ Trợ Y Tế, hãy gọi cho số văn phòng quận hoặc bộ lạc.

Cả hai

Nếu hộ gia đình của quý vị có bảo hiểm y tế của cả chương trình tư nhân và công cộng, hãy gọi cho MNsure theo số 651-539-2099 hoặc 855-366-7873 để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị

Gia Hạn Bảo Hiểm

Thời điểm quý vị có thể gia hạn bảo hiểm hiện tại của mình tùy thuộc vào loại bảo hiểm quý vị có:

Việc gia hạn bảo hiểm tư nhân diễn ra mỗi năm một lần trong thời gian đăng ký mở. Hãy xem thư của quý vị, quý vị sẽ được thông báo về các bước cần thực hiện để gia hạn bảo hiểm cho năm kế hoạch tiếp theo.

Gia Hạn Bảo Hiểm Tư Nhân

Việc gia hạn bảo hiểm tư nhân diễn ra mỗi năm một lần trong thời gian đăng ký mở. Hãy xem thư của quý vị, quý vị sẽ được thông báo về các bước cần thực hiện để gia hạn bảo hiểm cho năm kế hoạch tiếp theo.

Gia Hạn Hỗ Trợ Y Tế hoặc MinnesotaCare

Nếu quý vị có bảo hiểm Hỗ Trợ Y Tế hoặc MinnesotaCare, Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh (DHS) phải xác định lại tính hội đủ điều kiện của quý vị mỗi năm một lần để xem liệu quý vị có còn hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hay không. Quá trình này được gọi là gia hạn.

Truy cập trang web của DHS để biết thông tin về cách gia hạn như thế nào.

Tôi có loại bảo hiểm nào?  

Hỗ Trợ Y Tế bao gồm những người dân Minnesota có thu nhập thấp, kể cả trẻ em và phụ nữ mang thai, cũng như người khuyết tật. Nếu quý vị hiện có Hỗ Trợ Y Tế, quý vị không phải trả phí bảo hiểm hàng tháng. Quý vị có thể phải trả một khoản đồng thanh toán nhỏ cho một số dịch vụ, thường là từ $1 đến $3.

MinnesotaCare chi trả cho những cư dân Minnesota có thu nhập thấp không hội đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Y tế. Nếu quý vị hiện đang có MinnesotaCare, quý vị có thể phải trả phí bảo hiểm hàng tháng dựa trên thu nhập của quý vị và quy mô hộ gia đình của quý vị.

Hỗ Trợ Y Tế và MinnesotaCare là các lựa chọn bảo hiểm y tế miễn phí và chi phí thấp cho cư dân Minnesota. Chúng là các chương trình công do Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh (hoặc DHS) quản lý.

Để biết liệu quý vị hiện có được bao trả bởi một trong những chương trình này hay không, hãy nhìn vào phía trên cùng thẻ ID thành viên của quý vị. Nó sẽ ghi “Minnesota Health Care Programs.”

Bảo hiểm tư nhân là bảo hiểm y tế được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm. Nếu quý vị hiện có bảo hiểm tư nhân, quý vị có thể phải trả phí bảo hiểm hàng tháng. Quý vị cũng có thể đã làm việc với một nhà môi giới bảo hiểm để chọn một gói và quý vị có thể đã chọn một gói có mức kim loại như “đồng,” “bạc,” hoặc “vàng.”

back to top