skip to content
Primary navigation

2. Thu Thập Thông Tin Quý Vị Có Thể Cần

Khi đăng ký bảo hiểm sức khỏe thông qua MNsure, quý vị cần cung cấp một số thông tin về quý vị và gia đình của quý vị, bao gồm bất kỳ bảo hiểm sức khỏe nào mà quý vị hiện có. Quý vị cũng cần cung cấp thu nhập hộ gia đình của mình nếu quý vị đang sử dụng đơn đăng ký CÓ sự trợ giúp tài chính. Sử dụng danh sách dưới đây để giúp quý vị thu thập thông tin mà quý vị có thể cần để làm đơn đăng ký.

 • Số An Sinh Xã Hội của mỗi người nộp đơn
 • Ngày sinh của mọi người trong hộ gia đình (không chỉ những người đăng ký)
 • Bằng lái xe, ID Bộ Lạc hoặc ID khác
 • Đối với người không phải là công dân: Thẻ xanh hoặc các giấy tờ nhập cư khác
 • Mẫu thuế 1040 năm ngoái cho mỗi người đăng ký
 • Hai cuống lương gần đây nhất cho mỗi người nộp đơn
 • Tài liệu về các nguồn thu nhập khác (an sinh xã hội, thất nghiệp, tự tạo việc làm, v.v.) cho mỗi người đăng ký
 • Mẫu W2 hoặc Mã số ID thuế của chủ lao động (EIN) cho mỗi người đăng ký
 • Địa chỉ và thông tin liên lạc của nhà tuyển dụng cho mỗi người nộp đơn
 • Thông tin về bất kỳ lời đề nghị bảo hiểm y tế thông qua công việc nào dành cho mỗi người đăng ký (ngay cả khi không có ai trong gia đình quý vị đăng ký tham gia bảo hiểm đó)

Tình Trạng Công Dân và Nhập Cư

Quý vị không cần phải là công dân Hoa Kỳ để đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế thông qua MNsure. Cư dân Minnesota đang ở Hoa Kỳ hợp pháp có thể hội đủ điều kiện. Đọc thêm về nhập cư và lợi ích công cộng: Does Public Charge Apply to You? (PDF)

Việc cung cấp thông tin về quốc tịch và nhập cư là tự nguyện. Nếu quý vị chọn không cung cấp thông tin về quốc tịch và nhập cư, điều đó có thể ảnh hưởng đến tính hội đủ điều kiện của quý vị.

 • Các thành viên trong gia đình không đăng ký bảo hiểm nhưng được liệt kê trong đơn đăng ký không phải cung cấp thông tin về quốc tịch và nhập cư. Điều này bao gồm các bậc cha mẹ được liệt kê trong đơn đăng ký chỉ nhận bảo hiểm cho con cái của họ.
 • Đối với Hỗ trợ Y tế, thông tin nhập cư không bắt buộc nếu quý vị chỉ nộp đơn đăng ký chăm sóc y tế khẩn cấp hoặc đang mang thai và sống ở Hoa Kỳ.

Tài Liệu Hỗ Trợ cho Tình Trạng Nhập Cư

Nếu quý vị được yêu cầu xác minh tình trạng nhập cư của mình, quý vị sẽ cần cung cấp một bản sao của một hoặc nhiều tài liệu sau đây và ngày quý vị nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

 • DS2019 (chứng nhận đủ điều kiện cho tình trạng khách thăm trao đổi (J-1))
 • I-20 (giấy chứng nhận hội đủ điều kiện cho tình trạng sinh viên không nhập cư (F-1))
 • I-327 (giấy phép tái nhập cảnh)
 • I-551 (thẻ thường trú nhân hoặc "Thẻ Xanh")
 • I-571 (giấy du hành cho người tị nạn)
 • I-688 (thẻ xanh tạm trú)
 • I-688A (thẻ cho phép làm việc)
 • I-688B (tài liệu cho phép làm việc)
 • I-766 (thẻ cho phép làm việc)
 • I-94 (hồ sơ đến/đi)
 • I-94 (hồ sơ đến/đi) trong hộ chiếu nước ngoài chưa hết hạn
 • Thị thực nhập cư có thể đọc được bằng máy với ngôn ngữ tạm thời/I-551
 • Giấy chứng nhận nhập tịch
 • Con dấu I-551 tạm thời trong hộ chiếu nước ngoài chưa hết hạn
 • Khác. Ví dụ về các loại tài liệu khác bao gồm nhưng không giới hạn ở: [insert four sub list items]
  • Văn Phòng Tái Định Cư Người Tị Nạn
  • Tài liệu chỉ ra việc hoãn lại việc trục xuất
  • Lệnh trục xuất hành chính do Bộ An Ninh Nội Địa ban hành
  • Mẫu I-360 Quyết Định Cơ Bản Lúc Đầu

HealthCare.gov có thêm thông tin về các loại giấy tờ nhập cư, bao gồm cả nơi tìm số ngoại kiều trên một tài liệu cụ thể (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha).

Bảo Hiểm Sức Khỏe Theo Công Việc  

Khi quý vị đăng ký thông qua MNsure và chọn đơn đăng ký CÓ hỗ trợ tài chính, quý vị cần cung cấp thông tin về bất kỳ đề nghị bảo hiểm y tế nào thông qua một công việc dành cho quý vị hoặc các thành viên khác trong gia đình, ngay cả khi không có ai trong gia đình quý vị đăng ký tham gia. Việc tiếp cận với bảo hiểm y tế của chủ lao động có thể ảnh hưởng đến khả năng hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính của quý vị.

Yêu cầu chủ lao động của quý vị giúp quý vị điền vào PHỤ LỤC A Bảo hiểm Y tế từ Công việc (PDF) để giúp quý vị thu thập thông tin cần thiết để hoàn thành đơn đăng ký MNsure.

back to top