skip to content
Primary navigation

4. Đăng ký

Sau khi nộp đơn đăng ký MNsure, quý vị sẽ nhận được "quyết định về tình trạng hội đủ điều kiện" của hộ gia đình mình. Điều này sẽ cho quý vị biết:

  1. Nếu quý vị hội đủ điều kiện đăng ký bảo hiểm y tế thông qua MNsure.
  2. Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế thông qua Hỗ Trợ Y Tế hoặc MinnesotaCare hoặc nếu quý vị hội đủ điều kiện đăng ký một chương trình bảo hiểm y tế tư nhân.

Nếu Quý Vị Hội Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Tư Nhân

  1. Quý vị có thể mua các kế hoạch trực tuyến để tìm một kế hoạch phù hợp nhất với nhu cầu của quý vị và đăng ký vào đó. Gọi 651-539-2099 hoặc 855-366-7873 để được trợ giúp về ngôn ngữ của quý vị hoặc để nhận thông tin liên lạc với một trợ lý được MNsure chứng nhận nói ngôn ngữ của quý vị.
  2. Sau khi quý vị đăng ký vào một chương trình sức khỏe tư nhân, công ty bảo hiểm của quý vị sẽ gửi cho quý vị thông tin về các quyền lợi của quý vị, cách thức và thời điểm thanh toán phí bảo hiểm cũng như cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
  3. Quý vị phải thanh toán phí bảo hiểm của tháng đầu tiên trước ngày đến hạn do công ty bảo hiểm của quý vị cung cấp. Nếu quý vị không thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ trước ngày đáo hạn, bảo hiểm của quý vị có thể kết thúc.

Nếu quý vị có thắc mắc về những gì được bảo hiểm trong kế hoạch của quý vị, hãy liên hệ với công ty bảo hiểm của quý vị.

Báo Cáo Các Thay Đổi Càng Sớm Càng Tốt

Nếu quý vị đăng ký một chương trình bảo hiểm y tế tư nhân, điều quan trọng là phải cập nhật thông tin tài khoản MNsure của quý vị. Báo cáo các thay đổi về địa chỉ, thu nhập và hộ gia đình cho MNsure càng sớm càng tốt.

Nếu Quý Vị Hội Đủ Điều Kiện Để Được Hỗ Trợ Y Tế hoặc MinnesotaCare

  1. Quý vị sẽ đợi để nhận thông tin về các lựa chọn chương trình của mình qua thư từ Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh, quận, hoặc cơ quan bộ lạc của quý vị.

Báo Cáo Các Thay Đổi Càng Sớm Càng Tốt

Nếu quý vị đăng ký vào một chương trình công cộng (Hỗ Trợ Y Tế hoặc MinnesotaCare), điều quan trọng là phải cập nhật thông tin thành viên của quý vị. Báo cáo các thay đổi về địa chỉ, thu nhập và hộ gia đình càng sớm càng tốt cho Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh, quận của quý vị, hoặc cơ quan bộ lạc.

back to top