skip to content
Primary navigation

Trợ Giúp Tài Chính

Hầu hết các cư dân Minnesota đăng ký thông qua MNsure đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính.

Khi quý vị đăng ký thông qua MNsure và chọn đơn đăng ký CÓ hỗ trợ tài chính, quý vị sẽ biết mình hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm sức khỏe nào và liệu quý vị có thể nhận được bất kỳ hỗ trợ tài chính nào để chi trả cho bảo hiểm đó hay không.

Tìm hiểu thêm về hỗ trợ tài chính

back to top