skip to content
Primary navigation

4. Cuv npe

Tom qab koj xa koj daim ntawm thov mus rau MNsure lawm, koj yuav tau txais “qhov kev txiav txim seb puas tsim nyog” rau koj tsev neeg. Yuav qhia rau koj tias:

  1. Yog tias koj tsim nyog cuv npe kom tau rau daim ntawv kho mob ntawm MNsure.
  2. Yog tias koj tsim nyog cuv npe kom tau rau daim ntawv kho mob ntawm Medical Assistance los yog MinnesotaCare los sis yog tias koj tsim nyog cuv npe rau daim ntawv kho mob muaj tswv (private health insurance plan).

Yog tias koj Tsim nyog tau daim ntawv kho mob muaj tswv (private health insurance plan)

  1. Koj yeej nrhiav tau daim ntawv kho mob hauv online kom nrhiav tau daim es haum raws li qhov koj xav tau thiab cuv npe rau. Hu 651-539-2099 los yog 855-366-7873 kom tau kev pab yam siv koj hom lus los yog kom tau tus xov tooj ntawm ib tug kws kawm tawm ntawm MNsure-los pab uas txawj hais koj hom lus.
  2. Thaum koj cuv npe rau daim ntawv kho mob muaj tswv (private health insurance plan), koj lub tuam txhab ntawm daim ntawv kho mob yuav xa cov ntaub ntawv qhia txog cov txiaj ntsim muaj rau koj, yuav them nqi li txhua hli li cas thiab them thaum twg, thiab yuav nrhiav tau kev pab kho mob li cas.
  3. Koj yuav tsum them koj qhov nqi rau thawj lub hlis kom ncav hnub vas thib es lub tuam txhab teev tseg. Yog koj tsis them kom tag tus nqi txhua li kom ncav hnub vas thib, koj daim ntawv kho mob pab them nqi kho mob yuav xaus.

Yog tias koj muaj lus nug txog seb yam dabtsi koj daim ntawv kho mob thiaj li them rau, tiv tauj koj lub tuam txhab rau daim ntawv kho mob.

Qhia tej yam es hloov Kom Sai Li Sai Tau

Yog tias koj tsim nyog cuv npe rau daim ntawv kho mob muaj tswv (private health insurance plan), nws tseem ceeb es koj ceev koj tus MNsure account qhia txog koj kom muaj cov ntawv tshiab. Qhia lub chaw nyob, cov nyiaj khwv tau thiab kev hlooov ntawm koj tsev neeg address, mus rau MNsure kom sai li sai tau.

Yog tias koj tsim nyog tau daim ntawv kho mob Medical Assistance los yog MinnesotaCare

  1. Koj yuav tau tos kom tau txais cov ntaub ntawv qhia txog koj qhov kev xaiv es xa tuaj los ntawm lub tuam tsev Department of Human Services, koj lub zos county, los lub koos haum ntawm haiv neeg qhab los yog tribal agency.

Qhia tej yam es hloov Kom Sai Li Sai Tau

Yog tias koj tsim nyog cuv npe rau daim ntawv kho mob es yog tsoom fwv li (Medical Assistance or MinnesotaCare), nws tseem ceeb es yog ib tug tswv cuab siv daim ntawv kho mob kom muaj cov ntawv tshiab. Qhia lub chaw nyob, cov nyiaj khwv tau thiab kev hlooov ntawm koj tsev neeg address, mus rau lub tuam tsev Department of Human Services, koj lub zos county, los lub koos haum ntawm haiv neeg qhab los yog tribal agency.

back to top