skip to content
Primary navigation

Giới Thiệu Về Bảo Hiểm Y Tế

Bảo hiểm Sức khỏe là gì và Tại sao Tôi Cần Bảo hiểm Sức khỏe?

Bảo hiểm Sức khỏe chi trả một số chi phí y tế của quý vị nếu quý vị bị ốm, bị thương hoặc có vấn đề y tế khác như mang thai. Nó cũng bao trả cho quý vị khi quý vị không bị bệnh và đi chăm sóc để ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe trong tương lai.

Hóa đơn y tế là nguyên nhân phổ biến dẫn đến phá sản và có thể lên tới hàng triệu đô la. Nếu quý vị hoặc gia đình của quý vị bị ốm hoặc bị thương, bảo hiểm sức khỏe chất lượng có thể bảo vệ quý vị khỏi gánh nặng tài chính suốt đời.

Mẹo để Hiểu Bảo hiểm Sức khỏe của Quý vị

  • Hiểu các từ ngữ sức khỏe phổ biến, như “nhà cung cấp dịch vụ” trong bảng từ ngữ (the glossary).
  • Hiểu rằng không phải tất cả các loại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đều nhận tất cả các chương trình hoặc loại bảo hiểm sức khỏe.
  • Trước khi quý vị tìm kiếm dịch vụ chăm sóc, hãy kiểm tra với công ty bảo hiểm hoặc Medical Assistance hoặc MinnesotaCare của quý vị để xem những dịch vụ và nhà cung cấp nào bảo hiểm sức khỏe của quý vị sẽ chi trả và trả bao nhiêu cho chi phí mỗi lần khám hoặc thuốc men.
  • Tìm hiểu sự khác biệt giữa nhà cung cấp trong mạng (in-network) và nhà cung cấp ngoài mạng (out-of-network).
  • Làm quen với các loại chi phí bảo hiểm khác nhau (phí bảo hiểm, khoản đồng trả, khoản khấu trừ, đồng bảo hiểm).
  • Hỏi công ty bảo hiểm của quý vị dịch vụ nào là chăm sóc chính và dịch vụ nào là chăm sóc khẩn cấp.

Tầm quan trọng của việc ở lại trong mạng lưới

Khi nói đến bảo hiểm sức khỏe, có hai loại nhà cung cấp dịch vụ khám bệnh: trong mạng lưới và ngoài mạng lưới. Sử dụng các nhà cung cấp trong mạng lưới có thể sẽ giúp chi phí chăm sóc sức khỏe của quý vị được thấp hơn. Nếu quý vị sử dụng một nhà cung cấp ngoài mạng lưới, quý vị có thể sẽ trả nhiều tiền hơn cho các dịch vụ đó.

Thí dụ, hầu hết các chương trình bảo hiểm sức khỏe phải chi trả một loạt các dịch vụ phòng ngừa (preventive services) miễn phí cho quý vị, nếu quý vị sử dụng một nhà cung cấp trong mạng lưới. Các dịch vụ này chỉ miễn phí khi được cung cấp bởi nhà cung cấp trong mạng lưới.

Trước khi quý vị làm hẹn chăm sóc sức khỏe hoặc mua thuốc theo toa, hãy liên lạc với công ty bảo hiểm sức khỏe của quý vị để xem nhà cung cấp có nằm trong mạng lưới cho chương trình bảo hiểm sức khỏe cụ thể của quý vị hay không.

Nên nhớ

  • Các mạng lưới chương trình bảo hiểm sức khỏe có thể thay đổi theo thời gian.
  • Các loại chương trình bảo hiểm sức khỏe khác nhau có các điều lệ khác nhau để tìm kiếm dịch vụ chăm sóc nằm trong mạng lưới của nhà cung cấp dịch vụ. Thí dụ, trước khi gặp bác sĩ chuyên khoa (như bác sĩ chỉnh hình), quý vị có thể cần giấy giới thiệu từ bác sĩ chăm sóc chính của mình.
  • Trong bệnh viện, có thể không phải tất cả các nhà cung cấp điều trị cho quý vị đều nằm trong mạng lưới. Thí dụ: bác sĩ giải phẫu của quý vị có thể ở trong mạng lưới, nhưng bác sĩ gây mê của quý vị có thể ở ngoài mạng lưới.

Nếu quý vị có thắc mắc về chương trình bảo hiểm sức khỏe, mạng lưới của nhà cung cấp hoặc chi phí tiềm ẩn, hãy liên lạc với công ty bảo hiểm sức khỏe hoặc Chương trình Medical Assistance hoặc MinnesotaCare của quý vị.

Cách thức Hoạt động của Bảo hiểm Sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe là một hợp đồng giữa quý vị và công ty bảo hiểm có ghi rõ công ty bảo hiểm sẽ chi trả cho những khoản nào và quý vị sẽ phải trả bao nhiêu tiền nếu quý vị được chăm sóc y tế. Những chi tiết cụ thể này được gọi là “chương trình” bảo hiểm sức khỏe, “chính sách” hoặc “bảo hiểm.”

Các chi tiết của chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị là điều quan trọng. Số tiền trong hóa đơn của quý vị mà công ty bảo hiểm sẽ trả, và họ sẽ trả trong những trường hợp nào, có thể thay đổi rất nhiều tùy theo chương trình.

Mỗi tháng, quý vị trả cho công ty bảo hiểm của mình một số tiền đã định (được gọi là “phí bảo hiểm”) và công ty bảo hiểm của quý vị sẽ giúp trả chi phí y tế của quý vị trong năm. Quý vị phải trả phí bảo hiểm của mình mỗi tháng ngay cả khi quý vị không sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong tháng đó. Một số người ghi danh với Medical Assistance không có phí bảo hiểm.

back to top