skip to content
Primary navigation

Khi nào Đăng Ký

Thời điểm quý vị có thể đăng ký tùy thuộc vào loại bảo hiểm mà quý vị đủ điều kiện.

Thời Gian Đăng Ký Mở

Đăng ký mở là cơ hội hàng năm khi quý vị có thể đăng ký vào một chương trình bảo hiểm y tế tư nhân hoặc gia hạn hoặc thực hiện các thay đổi trong chương trình hiện tại.

Giai đoạn đăng ký mở năm 2024 đã kết thúc vào ngày 15 Tháng Giêng, 2024, nhưng quý vị có thể đủ điều kiện đăng ký ngay bây giờ. Xem các tùy chọn bên dưới.

Thời Kỳ Ghi Danh Đặc Biệt

Đăng ký đặc biệt là cơ hội để đăng ký hoặc thay đổi bảo hiểm tư nhân ngoài thời gian đăng ký mở hàng năm do một số sự kiện trong cuộc sống, chẳng hạn như sinh con, kết hôn, chuyển đến khu vực mới, hoặc mất bảo hiểm y tế khác.

Nếu quý vị đủ điều kiện cho một khoảng thời gian đăng ký đặc biệt, quý vị thường có tối đa 60 ngày sau sự kiện để đăng ký một chương trình.

Các Sự Kiện Trong Đời Hội Đủ Điều Kiện

Các sự kiện trong đời có thể làm cho một cá nhân hội đủ điều kiện được ghi danh đặc biệt bao gồm:

 • Nhận con nuôi
 • Chăm sóc con nuôi
 • Sinh con
 • Lập gia đình
 • Có được quyền công dân, tình trạng quốc gia hoặc hiện diện hợp pháp
 • Mất bảo hiểm sức khỏe*
 • Mới hội đủ điều kiện hoặc không hội đủ điều kiện cho các tín dụng thuế hoặc giảm thiểu chia sẻ chi phí (cho những người đã ghi danh qua MNsure)
 • Thay đổi địa chỉ thường trú dẫn đến các lựa chọn mới cho các chương trình sức khoẻ tư
 • Hội viên đã ghi danh của một bộ tộc được liên bang công nhận

*Hiện có nếu quý vị không còn hội đủ điều kiện cho bảo hiểm sức khỏe khác (thí dụ do mất việc làm, mất sự Medical Assistance [Trợ Giúp Y Tế] hoặc MinnesotaCare). Không kể đến việc mất bảo hiểm vì không trả tiền đóng bảo phí hoặc không nhận bảo hiểm hiện có.

Xem Mất bảo hiểm sức khỏe qua công việc của quý vị? (PDF) để biết thêm thông tin.

Ghi Danh Quanh Năm

Một số khách hàng có thể làm đơn xin bảo hiểm quanh năm mà không cần phải hội đủ điều kiện cho ghi danh đặc biệt bao gồm:

 • Các cá nhân hội đủ điều kiện cho MinnesotaCare và Medical Assistance
 • Các gia đình Người Mỹ Thổ Dân có thể ghi danh quanh năm

Nhận Trợ Giúp Miễn Phí

Quý vị có thể nhận trợ giúp miễn phí bằng ngôn ngữ ưa thích của mình từ một chuyên gia vào bất cứ lúc nào trong quá trình này.

back to top