skip to content
Primary navigation

Làm Thế Nào Để Có Được Bảo Hiểm Mới

Thời gian đăng ký đặc biệt (SEP) dành cho những người không còn hội đủ điều kiện nhận Hỗ Trợ Y Tế hoặc MinnesotaCare. Đây là cơ hội để quý vị đăng ký bảo hiểm y tế tư nhân và quý vị phải hành động nhanh chóng.

  1. Đọc thông báo mà MNsure đã gửi cho quý vị qua đường bưu điện nói rằng quý vị đủ điều kiện tham gia giai đoạn ghi danh đặc biệt này và hội đủ điều kiện mua một chương trình bảo hiểm sức khỏe tư nhân (còn được gọi là chương trình bảo hiểm sức khỏe đủ điều kiện)
    Tiêu đề trên thông báo là, "Đừng liều lĩnh để cho có khoảng hở trong bảo hiểm y tế của quý vị: Hãy hành động ngay hôm nay để được bảo hiểm vào năm 2024."
    Nếu quý vị làm mất thông báo, hãy gọi cho Trung Tâm Liên Lạc của MNsure theo số 651-539-2099 (855-366-7873 bên ngoài Twin Cities).
  2. Thực hiện theo các hướng dẫn trên thông báo của quý vị. Nó cho quý vị biết các bước cần thực hiện để đăng ký trực tuyến trong thời gian đăng ký đặc biệt của quý vị.
  3. Quý vị phải chọn một kế hoạch trước thời hạn chót trên thông báo của quý vị.
back to top