skip to content
Primary navigation

1. Sib piv thiab muab laij kom paub kwv yees

Kom tau ib qho es kwv yees seb koj puas qhuas lis fais kom tau nyiaj pab raws li koj tsev neeg es coob npaum cas thiab cov nyiaj es khwv tau:

Kom tau qhov kev txiav txim thas kas txog koj qhov kev tsim nyog tau txais nyiaj txiag pab koj yuav tsum tau ua ntawv thov mus rau MNsure thiab nias daim ntawv ua thov KOM TAU nyiaj pab.

back to top