skip to content
Primary navigation

Xav tau kev pab hloov daim ntawv pab them nqi kho mob Medical Assistance los yog MinnesotaCare?

Tom qab peb-xyoos es muab nres tseg, lub tuam tsev Minnesota Department of Human Services (DHS) rov qab pib lawv qhov kev rov ua daim ntawv thov kom tau daim ntawv tsim nyog pab them nqi kho mob dua tshiab ntawm txhua xyoo rau cov kev kho mob rau cov pej xeem. Thaum muaj qhov rov ua ntawv dua tshiab es tshwm sim, koj kuj yuav paub tias koj yuav tsis tsim nyog tau kev pab rau daim ntawv kho mob pab them nqi kho mob rau daim Medical Assistance los yog MinnesotaCare.

Yog tias koj plam qhov es tau txais daim ntawv pab them nqi kho mob rau cov pej xeem, tej zaum koj kuj tsim nyog yuav daim ntawv kho mob los ntawm qhov chaw es muaj tswv hu ua private health insurance – thiab kom tau nyiaj pab them kom tus nqi qis zog – los ntawm MNsure.

Kuv tau txais ib daim ntawv ceeb toom qhia tias kuv tsis tsim nyog tau kev pab rau daim ntawv pab them nqi ntawm Medical Assistance los yog MinnesotaCare lawm

Muaj kev pab dawb. MNsure yeej pab tau koj kom hloov tau daim ntawv kho mob Medical Assistance los yog MinnesotaCare mus rau daim ntawv kho mob es muaj tswv hu ua private health plan kom yooj yim.

Tsis txhob tos! Koj tsis muaj sij hawv ntau kom cuv tau npe rau ib daim ntawv pab them nqi kho mob es muaj tswv hu ua private health plan.

Yuav ua cas thiaj tau daim ntawv kho mob tshiab

Kuv paub tsis meej txog qhov ua ntawv thov dua tshiab rau kuv daim ntawv pab them nqi kho mob Medical Assistance los yog MinnesotaCare

Mus rau hauv DHS lub vas sab kom paub txog cov ntaub ntawv qhia tseem ceeb txog ua ntawv thov dua tshiab rau koj daim ntawv pab them nqi kho mob Medical Assistance los yog MinnesotaCare, xws li:

  • Yuav qhia txog kev hloov ntawm koj lub chaw nyob thiab tus lej xov tooj li cas, kom koj daim ntawv thov dua tshiab thiaj li xa tuaj txog koj
  • Thaum twg kuv mam li tsim nyog ua ntawv thov dua tshiab
  • Yuav npaj kuv daim ntawv thov dua tshiab li cas
  • Yuav nrhiav kom tau cov lus teb rau koj cov lus nug txog daim ntawv thov dua tshiab qhov twg

Mus rau DHS

Kom muaj daim ntawv pab them nqi rau koj qhov kev kho mob kom thiaj li kaj siab

Daim ntawv kho mob muaj qhov mus ntsib kws kho mob tas li, kev kho mob kom tiv thaiv tau kev mob rau koj thiab koj tsev neeg kom thiaj li muaj kev noj qab nyob zoo thiab tiv thaiv kom txhob muaj mob. Cov nuj nqis ntawm kev kho mob yog ib hom feem ntau ua rau them tsis taus cov nuj nqis rov qab (bankruptcy) thiab cov nuj nqis kuj yuav tiv txog li lab lab dollars. Daim ntawv kho mob zoo tiv thaiv koj thiab koj tsev neeg kom tsis txhob tiv nuj nqis kom tag tiam yog tias muaj tej yam xwm txheej es tshwm sim los yog muaj mob nkeeg.

back to top