skip to content
Primary navigation

MNsure là gì?

MNsure là một thị trường tự do mà cư dân Minnesota có thể tìm mua, so sánh và chọn bảo hiểm sức khỏe đáp ứng các nhu cầu của mình.

Tất cả các chương trình trong MNsure đều bao trả cho các quyền lợi sức khỏe quan trọng như là nhập viện, các dịch vụ khẩn cấp, chăm sóc cho người mẹ và trẻ sơ sanh, thuốc theo toa, phòng ngừa và sống lành mạnh, chăm sóc tâm thần và nhãn thị trẻ em.

Các chương trình trong MNsure cùng đi với sự bảo vệ người tiêu dùng. Quý vị không thể bị từ chối vì một bệnh trạng đã có trước, và quý vị cũng không phải trả một bảo phí cao hơn vì tiểu sử y tế của quý vị. Không có mức tiền giới hạn hàng năm hay trọn đời.

back to top