skip to content
Primary navigation

1. So Sánh và Ước Tính

Được ước tính nhanh để xem liệu quý vị có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính hay không dựa trên quy mô hộ gia đình và thu nhập của quý vị:

Để có được quyết định chính thức về việc quý vị hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, quý vị cần đăng ký thông qua MNsure và chọn đơn đăng ký CÓ hỗ trợ tài chính.

back to top