skip to content
Primary navigation

Thaum twg mam cuv npe

Thaum twg koj cuv tau npe kuj nyob ntawm seb hom ntawm kho mob twg yog hom koj tsim nyog tau.

Lub Caij Qhib rau Cuv Npe

Lub Caij Qhib rau Cuv Npe yog muaj ib xyoos ib zaug thaum es koj cuv tau npe rau daim ntawv kho mob muaj tswv (private health insurance) los yog rov tauj dua tshiab los yog muaj tej yam hloov rau daim ntawv kho mob koj muaj tam sim no.

Qhib Cuv Npe rau xyoo 2024 xaus thaum lub Ib hlis 15, 2024, tabsis tej zaum koj kuj qhuas lis fais cuv npe tam sim no. Saib cov kev xaiv hauv qab no.

Lub Caij Tshwj Xeeb rau Kev Rau Npe

Qhov kev cuv npe tshwj xeeb (Special enrollment) yog lub hwv tsam cuv npe rau los yog hloov tej yam rau daim ntawv kho mob muaj tswv (private health insurance) es tsis yog poob rau lub caij qhib cuv npe vim yog muaj tej yam dabtsi hloov ntawm lub neej, xws li muaj menyuam tshiab, siv yuav, khiav mus nyob rau lwm qhov chaw, los yog plam lwm daim ntawv kho mob pab them nqi kho mob.

Yog tias koj qhuas lis fais rau qhov kev cuv npe tshwj xeeb (Special enrollment), feem ntau koj muaj ntev li 60 hnub tom qab ntawm qhov xwm txheej rau koj cuv npe rau ib daim ntawv kho mob. Tej Yam hauv lub Neej uas Tsim Nyog Tej yam uas tej zaum ua rau koj tsim nyog muaj lub caij rau kev rau npe muaj li nram qab no:

 • Kev saws me nyuam
 • Niam qhuav txiv qhuav kev tu xyuas
 • Yug tau ib tug me nyuam
 • Kev yuav txiv yuav poj niam
 • Tau los ua ib tug pej xeem, tau ntaub ntawv nyob teb chaws los sis muaj cai nyob hauv no
 • Xiam kev tuav pov hwm them nqi kho mob*
 • Txawm tsim nyog los sis tsis tsim nyog tau tej nyiaj se xam tau los sis tau kev pab txiav tej nqi (rau cov neeg uas twb ua npe nrog MNsure lawm)
 • Tau pauv chaw nyob uas ua rau yus muaj tej kev xaiv tshiab rau txoj kev pab them nqi kho mob uas luag ua tswv rau
 • Cov tswv cuab uas ua npe nrog ib pab pawg neeg uas tuam tsoom fwv pom zoo rau

*Yeej muaj yog hais tias koj txawm tsis tsim nyog tau lwm txoj kev tuav pov hwm them nqi kho mob (piv xam hais tias, vim hais tias koj poob hauj lwm, poob Medical Assistance [Kev Pab Cuam Them Nqi Kho Mob] los sis MinnesotaCare). Nov tsis yog hais txog kev poob txoj kev duav vim hais tias yus tsis tau them tej nqi muas los sis vim koj txiav txim tawm ntawm ib txoj kev duav uas koj txais tau.

Saib Poob koj daim ntawv kho tom hauj lwm? (PDF) kom paub ntau dua.

Kev Rau Npe Txhua lub Caij hauv Ib Xyoos

Tej tus neeg muaj cai thov kev duav no txhua lub caij hauv ib xyoos tsis tas yuav muaj lub caij tshwj xeeb rau kev rau npe yog muaj li no:

 • Cov neeg uas tsim nyog tau MinnesotaCare thiab Medical Assistance
 • Tej tsev neeg uas yog Neeg Qhab Amelikas muaj cai rau npe txhua lub caij hauv ib xyoos

Kom Tau Kev Pab Dawb

Koj yeej nrhiav tau kev pab dawb ntawm hom lus koj xum hais es pab los ntawm cov kws lub sij hawm twg los tau thaum ua qhov txheej txheem no.

back to top