skip to content
Primary navigation

3. Tsim ib tug Account thiab Ua Daim Ntawv Thov

Tsim ib tug Account

Tsim MNsure ib tug account es yog sau qhia txog ib co ntaub ntawv yooj yim, xws li koj lub npe, lub chaw nyob thiab tus email.

 • Yuav nug koj txog koj “kom paub txog tias koj yog leej twg” raws li daim ntawv qhia txog koj li keeb kwm txais nyiaj. Cov lus nug nov qhia kom paub meej txog tias koj yog leej twg thaib tiv thaiv kom lwm tus neeg tsis txhob tsim tau ib tug account es siv koj lub npe. Yog paub tsis tau tias koj yog leej twg hauv online, yuav muaj ib sob lus qhia rau koj tias koj yuav tsum tau ua dabtsi ntxiv.
 • Xaiv lub npe koj yuav siv los yog tus username thiab tus password.
 • Thaum koj tsim tau tus account lawm, koj pib ua tau koj daim ntawv thov hauv online tam sim ntawd es yog nias qhov "Sign In."

Xaiv MNsure daim ntawv thov  

Daim ntawv thov NROG qhov kev pab nyiaj txiag

 • Siv daim ntawv thov kev pab nov seb hom ntawv kho mob pab them nqi twg koj qhuas li fais rau. Daim ntawv thov no tshawb nrhiav kom tau cov nyiaj khwv tau ntawm koj tsev neeg thiab lub cov ntaub ntawv kom txiav txim tau seb hom ntawm kho mob pab them nqi twg koj thiaj li qhuas lis fais rau thiab seb koj puas tau nyiaj pab them rau. Koj yuav paub seb koj puas quas lis fais rau:
  • Cov nyiaj se es tau rov qab uas txo cov nqi them txhua hli rau cov nqi them txhua hlu rau daim ntawv kho mob es muab tswv (private health insurance plans)
  • Txo qhov es sib pab them hu ua (Cost-sharing reductions) kom txo kom qis qhov tau them ntawm tus kheej xws li qhov deductibles los yog pab them nrog daim ntawv kho mob.
  • Tsis muaj nqi los yog qhov nqi txo qis zog rau daim ntawv kho mob rau Medical Assistance los yog MinnesotaCare
 • Siv daim ntawv thov no thov rau ib tug neeg twg es nyob hauv koj tsev neeg.
 • Koj yeej ua tau ntawv thov txawm tias koj los yog koj tus menyuam twg muaj daim ntawv kho mob pab them nqi kho mob lawm. Koj kuj yuav tsim nyog tau txais qhov es them tus nqi kom pheej yig los yog tau dawb nkaus xwb.

Cov tib neeg es muaj nyob rau hauv daim ntawv thov kev pab no: Yuav kom tau txais qhov nyiaj komyog es pab rau koj yuav tsum sau tag nrho cov neeg nyob hauv koj tsev neeg, txawm tias lawv tsis xav tau daim ntawv kho mob pab them nqi.

Daim ntawv thov KOM TAU qhov kev pab nyiaj txiag (PDF) es yog hom xuas xaum sau yeej muaj thiab. Yog tias koj siv daim ntawv thov es xuas xaum sau thiab tshawb pom tias koj tsim nyog yuav daim ntawv kho mob los ntawm qhov chaw muaj tsev, koj yuav tsis muaj peev xwm xaiv daim ntawv kho mob tam sim ntawd. Vim li nov, peb thiaj li txhaub kom koj ua ntawv thov hauv online.

Ua ntawv thov kev pab TSIS MUAJ qhov kom pab nyiaj txiag

 • Siv daim ntawv ua thov no seb koj puas qhuas lis fais yuav daim ntawv kho mob ntawm cov tswv hu ua private health insurance es siv MNsure.
 • Siv daim ntawv ua thov no yog tias koj tsis xav tau nyiaj pab thiab xum them tus nqi raws li daim ntawv kho mob ntawm cov tswv hu ua private health insurance plan. (Daim ntawv thov kev pab no tsis nug koj txog cov ntaub ntawv ntawm cov nyiaj koj khwv tau.)
 • Siv daim ntawv ua thov no kom thov tau rau ib tug neeg twg hauv koj lub tsev.

Cov neeg muaj nyob rau daim ntawv thov no: tsuas yog cov neeg nyob hauv koj lub tsev es yog cov xav tau daim ntawv kho mob pab them nqi.

Daim ntawv thov TSIS MUAJ qhov kev pab nyiaj txiag (PDF) es yog hom xuas xaum sau yeej muaj thiab. Yog tias koj siv daim ntawv thov es xuas xaum sau thiab tsawm pom tias koj tsim nyog yuav daim ntawv kho mob los ntawm qhov chaw muaj tsev, koj yuav tsis muaj peev xwm xaiv daim ntawv kho mob tam sim ntawd. Vim li nov, peb thiaj li txhaub kom koj ua ntawv thov hauv online.

Cov ntaub ntawv ua thov kev pab rau ib haiv neeg twg

Siv daim ntawv thov kev pab no rau tej qho xwm txheej tshwj xeeb es thaum txiav txim tsis tau txog koj qhov kev tsim nyog hauv online es siv MNsure. Tsuas yog siv daim ntawv thov kev pab no yog tias muaj ib qho hauv qab no es yog muaj tseeb:

 • Tag nrho cov neeg ua ntawv thov muaj hnub nyoog 65 xyoos los yog laus dua
 • Tag nrho cov neeg ua ntawv thov xav kom tau kev pab rau daim ntawv kho mob Medicare qhov nqi nkaus xwb
 • Tag nrho cov neeg ua ntawv thov yog menyuam yaus nyob nrog niam qhuav txiv qhuav
 • Tag nrho cov neeg ua ntawv thov muaj hnub nyoog 21 xyoos los yog laus dua es tsis muaj menyuam thiab yeej muaj daim ntawv kho mob pab them nqi lawm
 • Tag nrho cov neeg ua ntawv thov noj nyiaj Supplemental Security Income (SSI)
 • Tag nrho cov neeg ua ntawv thov yog thov kom tau daim ntawv kho mob Medical Assistance rau Tus Neeg Ua Hauj Lwm es Xiam oos qhab (MA-EPD)

Daim ntawv thov kev pab rau ib haiv neeg twg es yog hom xuas xaum sau los yeej muaj thiab: Daim Ntawv Tso Npe Rau Tej Pawg Neeg (PDF).

back to top